รายการบิลที่ อนุมัติการจ่ายแล้ว  
 
บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1161100992 ยา


บ.เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
T1510101807 วัสดุการแพทย์


บริษัท 101 ออโต้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1cd-17020001 ครุภัณฑ์สำนักงาน


บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
17-008 ยา


บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
CD-570206001 ยา


บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
601255 ยา


บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
C6004930 ยา


บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
6145959 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน


บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บิล
หมวด
1704-0490 ยา


บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV6006-293 ยา


หจก.เจริญพงศ์ทรานสปอร์ต 2002
เลขที่บิล
หมวด
1-14 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิโซ เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
IV6006020 วัสดุงานบ้าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เรืองโรจน์สระบุรี
เลขที่บิล
หมวด
50961-030461 เหมาขนขยะติดเชื้อ