User login
user
pwd

จำนวนผู้เข้าชม
008523

 
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ เยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด CUP เสลภูมิ ::

รายการส่งหญิงหลังคลอด ให้ รพ.สต. และ ศูนย์สุขภาพชุมชม จำนวนทั้งหมด 1281 ราย
ชื่อ รพ.สต. หญิงหลังคลอดทั้งหมด/ราย หญิงหลังคลอดที่รับข้อมูลแล้ว/ราย หญิงหลังคลอดที่ยังไม่รับข้อมูล/ราย ว/ด/ป ส่งข้อมูลล่าสุด
ศูนย์สุขภาพชุมชน 133 83 58 14 ก.พ. 2561
รพ.สต.ห้วยสามัคคี 37 8 31 27 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี 38 16 23 28 ม.ค. 2561
รพ.สต.บ้านหัวคู 40 15 27 02 ส.ค. 2560
รพ.สต.บ้านหวายหลึม 15 4 11 29 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านหวาย 33 4 32 09 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านหนองฟ้า 70 18 54 02 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านหนองจอก 56 13 47 16 ม.ค. 2561
รพ.สต.บ้านสะอาดนาดี 63 29 37 16 ม.ค. 2561
รพ.สต.บ้านสะทอน 41 14 28 27 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านยางดอ 21 9 12 01 พ.ค. 2559
รพ.สต.บ้านมะหรี่ 33 11 23 31 ต.ค. 2560
รพ.สต.บ้านมะบ้า 35 8 30 10 พ.ค. 2560
รพ.สต.บ้านพันขาง 22 8 14 02 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า 32 18 17 28 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านป่าขี 39 11 32 25 ม.ค. 2561
รพ.สต.บ้านบัวหลวง 29 10 22 17 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านบะหลวง 49 14 46 09 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านโนนสนาม 42 37 5 06 มี.ค. 2561
รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่ 33 21 12 14 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านนาวี 25 10 15 04 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านนาเมือง 84 18 68 20 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ 27 10 19 15 ธ.ค. 2560
รพ.สต.บ้านนาทม 60 54 9 17 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านท่าม่วง 31 9 23 28 ก.พ. 2561
รพ.สต.บ้านดงหวาย 6 2 4 29 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านจาน 8 3 5 07 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านไคร่นุ่น 31 10 22 31 ม.ค. 2561
รพ.สต.บ้านขวาว 42 12 33 16 ม.ค. 2561
รพ.สต.บ้านกุดแข้ 15 3 12 29 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านกกทัน 24 27 - 16 ม.ค. 2561
พัฒนาโปรแกรมโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเสลภูมิ