User login
user
pwd

จำนวนผู้เข้าชม
007905

 
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ เยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด CUP เสลภูมิ ::

รายการส่งหญิงหลังคลอด ให้ รพ.สต. และ ศูนย์สุขภาพชุมชม จำนวนทั้งหมด 1209 ราย
ชื่อ รพ.สต. หญิงหลังคลอดทั้งหมด/ราย หญิงหลังคลอดที่รับข้อมูลแล้ว/ราย หญิงหลังคลอดที่ยังไม่รับข้อมูล/ราย ว/ด/ป ส่งข้อมูลล่าสุด
ศูนย์สุขภาพชุมชน 126 83 50 31 ต.ค. 2560
รพ.สต.ห้วยสามัคคี 28 8 21 16 พ.ค. 2560
รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี 35 16 20 31 ต.ค. 2560
รพ.สต.บ้านหัวคู 40 15 27 02 ส.ค. 2560
รพ.สต.บ้านหวายหลึม 15 4 11 29 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านหวาย 30 4 29 07 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านหนองฟ้า 67 18 51 29 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านหนองจอก 54 13 45 31 ต.ค. 2560
รพ.สต.บ้านสะอาดนาดี 59 29 33 10 พ.ค. 2560
รพ.สต.บ้านสะทอน 39 14 26 22 ส.ค. 2560
รพ.สต.บ้านยางดอ 21 9 12 01 พ.ค. 2559
รพ.สต.บ้านมะหรี่ 33 11 23 31 ต.ค. 2560
รพ.สต.บ้านมะบ้า 35 8 30 10 พ.ค. 2560
รพ.สต.บ้านพันขาง 20 8 12 17 มี.ค. 2560
รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า 32 18 16 19 พ.ค. 2560
รพ.สต.บ้านป่าขี 34 11 27 16 ก.ค. 2560
รพ.สต.บ้านบัวหลวง 28 10 21 15 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านบะหลวง 47 14 44 31 ต.ค. 2560
รพ.สต.บ้านโนนสนาม 39 37 2 10 พ.ค. 2560
รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่ 32 21 11 29 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านนาวี 24 10 14 28 มิ.ย. 2560
รพ.สต.บ้านนาเมือง 79 18 63 28 ต.ค. 2560
รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ 26 10 18 31 ต.ค. 2560
รพ.สต.บ้านนาทม 57 54 6 20 ต.ค. 2560
รพ.สต.บ้านท่าม่วง 28 9 20 23 พ.ค. 2560
รพ.สต.บ้านดงหวาย 6 2 4 29 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านจาน 8 3 5 07 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านไคร่นุ่น 28 10 18 15 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านขวาว 39 12 29 03 พ.ค. 2560
รพ.สต.บ้านกุดแข้ 15 3 12 29 ก.ย. 2560
รพ.สต.บ้านกกทัน 23 21 5 30 มี.ค. 2560
พัฒนาโปรแกรมโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเสลภูมิ