20 อันดับโรคผู้ป่วยใน ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค IPD ของวันนี้ วันที่ 02 มิถุนายน 2563
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ