20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค OPD ของวันนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   N185     Chronic kidney disease, stage 5       7       7   
  2   E119     NIDM Without complications       7       7   
  3   I10     Essential (primary) hypertension       4       4   
  4   A099     Gastroenteritis and colitis of unspecified origin       3       3   
  5   K30     Dyspepsia       3       3   
  6   K051     Chronic gingivitis       3       3   
  7   K045     Chronic apical periodontitis       3       3   
  8   K021     Caries of dentine       2       2   
  9   K011     Impacted teeth       1       1   
  10   R55     Syncope and collapse       1       1   
  11   A499     Bacterial infection, unspecified       1       1   
  12   M7919     มิได้ระบุรายละเอียด       1       1   
  13   M750     Adhesive capsulitis of shoulder       1       1   
  14   M4796     บรเวณเอว       1       1   
  15   M2564     มือ       1       1   
  16   D509     Iron deficiency anaemia, unspecified       1       1   
  17   K053     Chronic periodontitis       1       1   
  18   J00     Acute nasopharyngitis [common cold]       1       1   
  19   J209     Acute bronchitis, unspecified       1       1   
  20   K041     Necrosis of pulp       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ