20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค OPD ของวันนี้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   E119     NIDM Without complications       26       26   
  2   I10     Essential (primary) hypertension       16       16   
  3   J459     Asthma, unspecified       6       6   
  4   D560     Alpha thalassaemia       4       4   
  5   J449     Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified       2       2   
  6   K30     Dyspepsia       2       2   
  7   A099     Gastroenteritis and colitis of unspecified origin       2       2   
  8   R42     Dizziness and giddiness       2       2   
  9   A499     Bacterial infection, unspecified       2       2   
  10   R529     Pain, unspecified       1       1   
  11   L020     Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of face       1       1   
  12   I500     Congestive heart failure       1       1   
  13   E117     NIDM With multiple complications       1       1   
  14   E102     IDM With renal complications       1       1   
  15   D569     Thalassaemias, unspecified       1       1   
  16   S8088     Other superficial injuries of knee and leg       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ