20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค OPD ของวันนี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   E119     NIDM Without complications       120       120   
  2   I10     Essential (primary) hypertension       15       15   
  3   K045     Chronic apical periodontitis       3       3   
  4   B719     Cestode infection, unspecified       2       2   
  5   E113     NIDM With ophthalmic complications       2       2   
  6   J029     Acute pharyngitis, unspecified       2       2   
  7   M7919     มิได้ระบุรายละเอียด       2       2   
  8   J459     Asthma, unspecified       2       2   
  9   K021     Caries of dentine       1       1   
  10   K041     Necrosis of pulp       1       1   
  11   K30     Dyspepsia       1       1   
  12   L011     Impetiginization of other dermatoses       1       1   
  13   L409     Psoriasis, unspecified       1       1   
  14   L500     Allergic urticaria       1       1   
  15   A059     Bacterial foodborne intoxication, unspecified       1       1   
  16   I698     Sequelae of other and unspecified cerebrovascular diseases       1       1   
  17   I64     Stroke,not specified as haemorrhage or infarction       1       1   
  18   G459     Transient cerebral ischaemic attack, unspecified       1       1   
  19   G442     Tension-type headache,Tension headache       1       1   
  20   F29     Unspecified nonorganic psychosis       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ