20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค OPD ของวันนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   E119     NIDM Without complications       105       105   
  2   I10     Essential (primary) hypertension       26       26   
  3   K30     Dyspepsia       4       4   
  4   A090     Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin       2       2   
  5   A099     Gastroenteritis and colitis of unspecified origin       2       2   
  6   E117     NIDM With multiple complications       1       1   
  7   H619     Disorder of external ear, unspecified       1       1   
  8   J039     Acute tonsillitis, unspecified       1       1   
  9   R42     Dizziness and giddiness       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ