20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค OPD ของวันนี้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   E119     NIDM Without complications       147       147   
  2   H540     Bilindness, both eyes       8       8   
  3   I10     Essential (primary) hypertension       4       4   
  4   A150     Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture       3       3   
  5   H541     Blindness, one eye, low vision other eye       2       2   
  6   E112     NIDM With renal complications       1       1   
  7   E117     NIDM With multiple complications       1       1   
  8   E149     U-DM Without complications       1       1   
  9   N185     Chronic kidney disease, stage 5       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ