20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค OPD ของวันนี้ วันที่ 02 มิถุนายน 2563
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   E119     NIDM Without complications       37       37   
  2   I10     Essential (primary) hypertension       12       12   
  3   B24     Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease       12       12   
  4   K30     Dyspepsia       9       8   
  5   N185     Chronic kidney disease, stage 5       9       9   
  6   K021     Caries of dentine       5       5   
  7   K045     Chronic apical periodontitis       4       4   
  8   A099     Gastroenteritis and colitis of unspecified origin       3       3   
  9   M4796     บรเวณเอว       3       3   
  10   J00     Acute nasopharyngitis [common cold]       2       2   
  11   K053     Chronic periodontitis       2       2   
  12   M6260     หลายตำแหน่ง       2       2   
  13   H542     Low vision , both eyes       2       2   
  14   H541     Blindness, one eye, low vision other eye       2       2   
  15   K041     Necrosis of pulp       2       2   
  16   R509     Fever, unspecified       2       2   
  17   R42     Dizziness and giddiness       2       2   
  18   B209     HIV disease resulting in unspecified infectious or parasitic disease       2       2   
  19   G409     Epliepsy, unspecified       1       1   
  20   S909     Superficial injury of ankle and foot, unspecified       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ