20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค OPD ของวันนี้ วันที่ 18 มกราคม 2562
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   J46     Status asthmaticus       1       1   
  2   K922     Gastrointestinal haemorrhage, unspecified       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ