จำนวนผู้มารับบริการตึกผู้ป่วยใน ตามช่วงปีและวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการ ตึกผู้ป่วยใน ของวันนี้ วันที่ 26 กันยายน 2561
ปี พ.ศ. จำนวน ครั้ง จำนวน คน
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ