ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยใน ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยใน ของวันนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   77     ผู้สูงอายุ       8       8   
  2   71     เด็ก 0-12 ปี       3       3   
  3   89     30 บาทรักษาทุกโรค       3       3   
  4   37     ประกันภัยบุคคลที่ 3       2       2   
  5   88     บุคคลในครอบครัว ผสส. อสม.       2       2   
  6   21     ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       1       1   
  7   74     ผู้พิการ       1       1   
  8   82     ผสส. อสม.       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ