ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยใน ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยใน ของวันนี้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   77     77 ผู้สูงอายุ       8       8   
  2   89     89-30 บาทรักษาทุกโรค       2       2   
  3   10     10 ชำระเงินครบ       1       1   
  4   31     31 รถไม่มี พ.ร.บ. (ชำระเงินครบ)       1       1   
  5   74     74 ผู้พิการ รพ.เสลภูมิ       1       1   
  6   83     83 UC นอกเขต(ฉุกเฉิน)ต่างจังหวัด       1       1   
  7   85     85 UC นอกเขตในจังหวัด รอยต่อ       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ