ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยใน ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยใน ของวันนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   89     89-30 บาทรักษาทุกโรค       3       3   
  2   74     74 ผู้พิการ รพ.เสลภูมิ       2       2   
  3   14     14 ประกันสังคม นอกสังกัดสาธารณสุข(ชำระเอง)       1       1   
  4   77     77 ผู้สูงอายุ       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ