ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   89     30 บาทรักษาทุกโรค       131       128   
  2   77     ผู้สูงอายุ       126       122   
  3   71     เด็ก 0-12 ปี       77       75   
  4   21     ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       65       64   
  5   10     ชำระเงินครบ       40       40   
  6   74     ผู้พิการ       36       35   
  7   34     ผู้ประกันตาม พรบ.ประกันสังคม       29       27   
  8   82     ผสส. อสม.       17       17   
  9   73     นักเรียน สปช.       13       13   
  10   72     ผู้ป่วยรายได้น้อย(บัตรทองมี ท)       13       13   
  11   25     ข้าราชการจ่ายตรง อปท.       12       12   
  12   29     ข้าราชการจ่ายตรง (ฟอกเลือด)       12       12   
  13   88     บุคคลในครอบครัว ผสส. อสม.       10       10   
  14   20     ใช้สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด       9       9   
  15   14     ประกันสังคมกับรพ.อื่น       8       8   
  16   85     UC นอกเขตในจังหวัด       8       7   
  17   83     UC นอกเขต(ฉุกเฉิน)ต่างจังหวัด       6       6   
  18   81     ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน       3       3   
  19   31     รถไม่มี พ.ร.บ. (ชำระเงินครบ)       2       2   
  20   87     บุคคลในครอบครัวผู้ใหญ่บ้าน       1       1   
  21   76     ภิกษุ สามเณร แม่ชี       1       1   
  22   75     ทหารผ่านศึก       1       1   
  23   39     สิทธิว่าง       1       1   
  24   32     รถมี พ.ร.บ. (ส่งหลักฐานครบ)       1       1   
  25   26     ข้าราชการจ่ายตรง กทม.       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ