ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 02 มิถุนายน 2563
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   77     77 ผู้สูงอายุ       106       106   
  2   72     72 ผู้ป่วยรายได้น้อย(บัตรทองมี ท)       74       74   
  3   89     89-30 บาทรักษาทุกโรค       67       65   
  4   21     21 ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       45       44   
  5   74     74 ผู้พิการ รพ.เสลภูมิ       35       35   
  6   68     68 โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการกรมบัญชีกลาง       26       26   
  7   82     82 ผสส. อสม.       14       14   
  8   71     71 เด็ก 0-12 ปี       11       10   
  9   25     25 ข้าราชการจ่ายตรง อปท.       9       9   
  10   46     46 โครงการตรวจสุขภาพประกันสังคม       9       9   
  11   29     29 กรมบัญชีกลาง (ฟอกเลือด)       9       9   
  12   34     34 ประกันสังคม รพ.ร้อยเอ็ด       8       8   
  13   88     88 บุคคลในครอบครัว ผสส. อสม.       7       7   
  14   73     73 นักเรียน สปช.       7       7   
  15   00     00 สิทธิฟรีในโครงการต่างๆ       7       7   
  16   01     01 UC (ฟอกไต)       6       6   
  17   56     56 ประกันสังคม (ฟอกเลือด)       4       4   
  18   20     20 ใช้สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด       4       4   
  19   10     10 ชำระเงินครบ       4       4   
  20   81     81 ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน       3       3   
  21   14     14 ประกันสังคม นอกสังกัดสาธารณสุข(ชำระเอง)       3       3   
  22   76     76 ภิกษุ สามเณร แม่ชี       2       2   
  23   39     39 สิทธิว่าง       1       1   
  24   04     04 ตรวจ LAB ทุ่งเขาหลวง       1       1   
  25   51     51 UC นอกเขตต่างจังหวัด (ชำระเงินเอง)       1       1   
  26   03     03 UC เบิก PC       1       1   
  27   87     87 บุคคลในครอบครัวผู้ใหญ่บ้าน       1       1   
  28   63     63 ประกันสังคมทันตกรรม (นอกเขต)       1       1   
  29   55     55 กทม. (ฟอกเลือด)       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ