ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   77     ผู้สูงอายุ       66       66   
  2   89     30 บาทรักษาทุกโรค       37       37   
  3   74     ผู้พิการ       22       22   
  4   71     เด็ก 0-12 ปี       21       21   
  5   21     ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       18       18   
  6   88     บุคคลในครอบครัว ผสส. อสม.       8       8   
  7   72     ผู้ป่วยรายได้น้อย(บัตรทองมี ท)       8       8   
  8   73     นักเรียน สปช.       6       6   
  9   10     ชำระเงินครบ       5       5   
  10   85     UC นอกเขตในจังหวัด       4       4   
  11   82     ผสส. อสม.       3       3   
  12   25     ข้าราชการจ่ายตรง อปท.       3       3   
  13   81     ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน       2       2   
  14   34     ผู้ประกันตาม พรบ.ประกันสังคม       2       2   
  15   37     ประกันภัยบุคคลที่ 3       2       2   
  16   76     ภิกษุ สามเณร แม่ชี       1       1   
  17   26     ข้าราชการจ่ายตรง กทม.       1       1   
  18   83     UC นอกเขต(ฉุกเฉิน)ต่างจังหวัด       1       1   
  19   87     บุคคลในครอบครัวผู้ใหญ่บ้าน       1       1   
  20   14     ประกันสังคมกับรพ.อื่น       1       1   
  21   39     สิทธิว่าง       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ