ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   77     ผู้สูงอายุ       90       90   
  2   89     30 บาทรักษาทุกโรค       53       53   
  3   21     ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       33       32   
  4   74     ผู้พิการ       26       26   
  5   71     เด็ก 0-12 ปี       15       15   
  6   72     ผู้ป่วยรายได้น้อย(บัตรทองมี ท)       13       13   
  7   88     บุคคลในครอบครัว ผสส. อสม.       9       9   
  8   82     ผสส. อสม.       8       8   
  9   34     ผู้ประกันตาม พรบ.ประกันสังคม       7       7   
  10   29     ข้าราชการจ่ายตรง (ฟอกเลือด)       7       7   
  11   25     ข้าราชการจ่ายตรง อปท.       7       7   
  12   85     UC นอกเขตในจังหวัด       6       6   
  13   10     ชำระเงินครบ       6       6   
  14   26     ข้าราชการจ่ายตรง กทม.       4       4   
  15   73     นักเรียน สปช.       3       3   
  16   14     ประกันสังคมกับรพ.อื่น       3       3   
  17   76     ภิกษุ สามเณร แม่ชี       2       2   
  18   81     ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน       2       2   
  19   20     ใช้สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด       2       2   
  20   75     ทหารผ่านศึก       1       1   
  21   79     ผู้ขึ้นทะเบียนต่างด้าว       1       1   
  22   23     ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน       1       1   
  23   94     ทหารผ่านศึกชั้น 4       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ